top of page

Regulamin

Witamy w PR(L)ACOWNI!

 

Poniższy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony oraz korzystania ze świadczonych przez nas Usług. Prosimy, zapoznaj się z nim dokładnie zanim rozpoczniesz korzystanie z oferowanych przez nas funkcjonalności lub Usług.

 

Regulamin ma zastosowanie zarówno w przypadku, kiedy jesteś Konsumentem, jak również wtedy, kiedy występujesz w innej roli. Przykładamy dużą wagę do naszych obowiązków prawnych, dlatego nasz Regulamin realizuje wszystkie obowiązki prawne i wszelkie wątpliwości interpretacyjne należy zawsze rozstrzygać w zgodzie z przepisami prawa ochrony konsumentów (jeśli mają zastosowanie).

 

Poniższe informacje mogą wydawać Ci się bardzo szczegółowe, ale ich przekazania wymagają od nas przepisy prawa – gdybyś miał(-a) jakiekolwiek pytania, oczywiście chętnie służymy pomocą.

 

Pamiętaj, że nasza Strona jest miejscem, gdzie z jednej strony PR(L)ACOWNIA oferuje swoje Usługi, a z drugiej prezentujemy rzeczy piękne - towary oferowane przez niezależnych od nas sprzedawców. Strona pozwala na zakup Usług PR(L)ACOWNI, natomiast towary sprzedawców są sprzedawane bezpośrednio przez nich, ich własnymi kanałami sprzedaży – wykorzystujemy naszą Stronę, żebyś miał szansę się z nimi skontaktować.

 

Będzie nam miło, jeśli skorzystasz z naszej Strony, żeby skontaktować się ze sprzedawcami – bezkosztowo dla Ciebie zapewni nam to środki na dalszy rozwój naszej firmy i promowanie polskich producentów, manufaktur rzeczy pięknych. 

 

Kluczowe informacje nt. zasad zawierania Umowy oraz świadczenia Usług, znajdują się w rozdziale IV poniżej.

Regulamin w formacie PDF możliwy jest do pobrania TUTAJ.

 

Spis treści

I.      SŁOWNICZEK

II.     USŁUGI ELEKTRONICZNE

III.    OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

IV.    SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAWIERANIE UMÓW (USŁUGI)

V.     ZAPŁATA CENY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

VI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VII.   REKLAMACJE

VIII.  POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE

IX.    LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

X.     DANE OSOBOWE

XI.    PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XII.   WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

XIII.  ZMIANA REGULAMINU

XIV.  UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI

XV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

I SŁOWNICZEK

 

1. W każdym przypadku, kiedy w Regulaminie użyto następujących terminów pisanych z wielkiej litery, powinny być one rozumiane w znaczeniu podanym poniżej, chyba, że z kontekstu jasno wynika co innego:

 

a. Cena - wynagrodzenie brutto (obejmujące podatek VAT według obowiązującej stawki) z tytułu świadczenia Usług. Cena nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, chyba że warunki aktualnych Promocji, wyraźnie stanowią inaczej.

 

b. Hasło - ciąg określonych znaków zdefiniowany przez Użytkownika przy tworzeniu Konta, konieczny do założenia Konta i przeprowadzenia autoryzacji przy dostępie do niego. Dbając o bezpieczeństwo Użytkowników, PR(L)ACOWNIA wprowadza mechanizmy mające na celu wykrycie i eliminację ewentualnych błędów przy tworzeniu Hasła (którym mogą być np. konieczność jego potwierdzenia, powtórzenia, etc.). Zapewnia się Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła.

 

c. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ze zmianami, zgodnie z jego aktualnym brzmieniem

 

d. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Usługodawcą, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

e. Konto - Usługa Elektroniczna, udostępniana Użytkownikowi w ramach Strony, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, oznaczona unikalną nazwą (Login) oraz Hasłem podanym przez Użytkownika. Konto umożliwia m.in. zapisywanie i przechowywanie informacji o Użytkowniku (np. o zawartych Umowach, jego danych kontaktowych etc.).

 

f. Koszyk/Lista produktów - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi wybór interesujących go Usług lub Produktów celem wysłania zapytania o te Produkty lub Usługi za pośrednictwem Strony.

 

g. Login - adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta.

 

h. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi automatyczne otrzymywanie od PR(L)ACOWNI okresowych informacji marketingowych na temat PR(L)ACOWNI, w szczególności o dostępności lub Promocjach dotyczących Usług lub Produktów, a także o Sprzedawcach, przesyłana na wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji (w zależności od aktualnych funkcjonalności Strony, np. adres e-mail, numer telefonu), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody.

 

i. Produkt - rzecz ruchoma prezentowana w ramach Strony, której dostępność, cena oraz cechy zależą od Sprzedawcy

 

j. Promocja - szczególne warunki zawierania umów z PR(L)ACOWNIĄ obowiązująca przez określony czas, na zasadach wskazanych w ramach Strony, mogące wynikać w szczególności z osobnych regulaminów; Promocje obowiązujące w PR(L)ACOWNI nie podlegają łączeniu, chyba że warunki danej Promocji wyraźnie stanowią inaczej.

 

k. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkownika oraz PR(L)ACOWNI, jak również warunki zawierania Umów o świadczenie Usług oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez PR(L)ACOWNIĘ; aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna na Stronie, także w formacie PDF. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak wymagana w celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym założenia Konta oraz zakupienia Usług (zawarcia Umowy). Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

l. Sprzedawca – podmiot trzeci, którego Produkty mogą być prezentowane w ramach Strony;

 

m. Strona - platforma Usługodawcy złożona z sieci połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna w szczególności pod adresem https://projektantkuchni.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może zawierać Umowy i korzystać z Usług Elektronicznych. Prezentowane na Stronie, w ramach lub w związku ze Stroną informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w znaczeniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, skierowane przez PR(L)ACOWNIĘ do Użytkownika i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

n. Umowa - zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość umowa, na podstawie której PR(L)ACOWNIA zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny. Główne cechy Usług, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na podstronie Usługi w ramach Strony. Założenie Konta nie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy.

 

o. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez PR(L)ACOWNIĘ na rzecz Użytkownika zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Dostęp do niektórych Usług Elektronicznych może wymagać uprzedniego założenia Konta.

p. Usługodawca/ PR(L)ACOWNIA – Jakub Chlebiej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PR(L)ACOWNIA Jakub Chlebiej”, z siedzibą w Żorach (44-240), os. Korfantego 11/7, NIP:  6511742906, REGON: 523473819, e-mail: kubachlebiej@projektantkuchni.pl, tel. +48 570 903 011;

 

q. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z późniejszymi zmianami, zgodnie z jej aktualnym brzmieniem.

 

r. Utwory - rozpowszechniane w ramach Strony lub udostępniane Użytkownikowi przez PR(L)ACOWNIĘ elementy tekstowe, graficzne bądź multimedialne (takie jak zdjęcia, grafiki, filmy, w tym wizerunki osób, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami, zgodnie z jej aktualnym brzmieniem.

 

s. Użytkownik - każdy podmiot (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, etc.) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest ona zobowiązana do posiadania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy oraz do okazania tej zgody na każde żądanie PR(L)ACOWNI; Użytkownikiem może być wyłącznie osoba znajdująca się w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników, Strona, w zależności od aktualnych możliwości i funkcjonalności Strony, może umożliwić korzystanie ze Strony osobom z wybranych krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

t. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione aby korzystać ze Strony oraz Usług, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (stabilne połączenie z Internetem o przepustowości minimum 5 mbps, zarówno dla pobierania oraz wysyłania, przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza przewodowego lub bezprzewodowe Wi-Fi), (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome, Safari); zaktualizowana do najnowszej wersji (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) uruchomienie cookies i Javascript (w najnowszej wersji) w przeglądarce. Korzystanie ze Strony może wiązać się z ponoszeniem kosztów połączenia internetowego (opłata za transmisję danych), zgodnie z taryfą dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik.

 

u. Zapytanie - oferta zawarcia Umowy składana PR(L)ACOWNI przez Użytkownika. Zapytanie określa w szczególności objętą ofertą Usługę oraz dane Użytkownika konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności imię i nazwisko lub firmę Użytkownika oraz jego adres e-mail. Dla każdej Usługi konieczne jest złożenie odrębnego Zapytania.

 

II USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

1. W zależności od aktualnych funkcjonalności Strony, Usługodawca może świadczyć Użytkownikowi nieodpłatnie w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:

a. Konto;

b. Koszyk;

c. Newsletter;

d. umożliwianie przeglądania treści zamieszczonych na Stronie (Utworów);

e. umożliwianie składania Zapytań i zawierania Umów;

f. zachowanie sesji logowania po zalogowaniu się do Konta;

g. prezentowanie treści reklamowych, które mogły zostać spersonalizowane, w zależności także od ewentualnych zgód udzielonych przez Użytkownika (jeśli niezbędne).

2. Newsletter świadczony jest na żądanie Użytkownika.

 

3. W celu założenia Konta (o ile taka funkcjonalność będzie dostępna na Stronie) niezbędne są:

a. rejestracja za pomocą formularza umieszczonego na Stronie;

b. zapoznanie się z Polityką Prywatności;

c. zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu w sposób udostępniony przez PR(L)ACOWNIĘ (ze względów bezpieczeństwa może być wymagana dodatkowa autoryzacja i aktywacja Konta w sposób wskazany przez PR(L)ACOWNIĘ).

 

4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony, z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.

 

5. PR(L)ACOWNIA może tymczasowo zaprzestać świadczenia Usług Elektronicznych z uwagi na czynności techniczne, konserwacyjne lub inne działania związane z modyfikacją Strony.

 

6. PR(L)ACOWNIA zapewnia techniczne oraz organizacyjne środki odpowiednie do zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, funkcjonalności, bądź usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie ze Strony wiąże się z ryzykiem typowym dla przekazywania danych za pośrednictwem Internetu, takim jak ich rozpowszechnienie, utrata bądź nieautoryzowany dostęp.

 

 

III OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

1. Korzystając ze Strony Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, odpowiednich przepisów prawa, jak również obyczajów i zasad społecznych przyjętych w danym zakresie. W szczególności zabronione jest:

a. promowanie treści niezgodnych z prawem, włączając w to treści propagujące faszyzm, systemy totalitarne bądź nienawiść, zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym i religijnym, lub ze względu na płeć;

korzystanie ze Strony w sposób mogący zakłócać korzystanie innym Użytkownikom bądź PR(L)ACOWNI, w szczególności w celu rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub umieszczanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu;

b. podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę, tworzenie fałszywej tożsamości;

c. nieautoryzowana modyfikacja, kopiowanie, publikowanie w innych miejscach Utworów pochodzących od PR(L)ACOWNI lub podmiotów trzecich.

 

2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. podawania na Stronie w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych o Użytkowniku;

b. terminowej zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych ustalonych w Umowie kosztów, w pełnej wysokości, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;

c. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta, włączając w to w szczególności utworzenie silnego Hasła oraz nieujawnianie go osobom trzecim;

d. współpracowania z PR(L)ACOWNIĄ w przypadkach wymienionych w Regulaminie, tj. w szczególności, gdy taka współpraca jest konieczna dla ustalenia czy korzystanie ze Strony odbywa się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub odpowiednimi przepisami prawa;

e. aktualizowania informacji o Użytkowniku w ramach Konta niezwłocznie po zajściu jakichkolwiek zmian w tym zakresie;

f. natychmiastowego powiadomienia PR(L)ACOWNI o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta, a także o innych naruszeniach prywatności, które mogą wpłynąć na wykonywanie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowę;

g. nieudostępniania Konta innym podmiotom bez uzyskania zgody PR(L)ACOWNI w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.

 

3. PR(L)ACOWNIA ma prawo do zablokowania Konta w przypadku Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. W przypadku zablokowania Konta Użytkownik nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody PR(L)ACOWNI, pod rygorem nieważności.

 

IV SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAWIERANIE UMÓW (USŁUGI)

 

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a PR(L)ACOWNIĄ po złożeniu przez Użytkownika Zapytania i otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. a poniżej.

2. Złożenie Zapytania wymaga podjęcia przez Użytkownika następujących działań za pośrednictwem Strony:

a. Wybór Usługi;

b. uzupełnienie formularza Zapytania (rezerwacja Usługi);

c. wybranie sposobu zapłaty Ceny oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (Użytkownik może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności);

d. wybranie terminu realizacji Usługi;

e. zapoznanie się z Polityką Prywatności;

f. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu;

g. przesłanie do PR(L)ACOWNI Zapytania przy wykorzystaniu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o równoważnej treści.

 

3. Po otrzymaniu Zapytania, PR(L)ACOWNIA wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zapytania i rozpoczęcia jego weryfikacji, oraz przypomnieniem o płatności.

 

4. Po zakończeniu weryfikacji Zapytania i potwierdzeniu otrzymania zapłaty Ceny, PR(L)ACOWNIA wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą:

a. potwierdzenie przyjęcia Usługi do realizacji (potwierdzenie terminu spotkania) – moment zawarcia Umowy); lub

b. informację o braku możliwości przyjęcia Usługi do realizacji, z ważnych przyczyn, rozumianych w szczególności jako brak dostępności danej Usługi (brak przyjęcia oferty Użytkownika).

 

5. Usługa jest świadczona po upływie 14 dni na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia Usługi, rezygnując tym samym z prawa do odstąpienia od Umowy.

 

6. W przypadku Usług, których elementem jest spotkanie online z projektantem, odwołanie spotkania przez Użytkownika możliwe jest na 24 godziny przed terminem spotkania, natomiast zmiana terminu spotkania przez Użytkownika jest możliwa na 12 godzin przed terminem spotkania. Spotkanie należy odwołać bądź zmienić termin w formie e-mail lub SMS. W przypadku braku obecności Użytkownika na spotkaniu (w przypadku nieobecności Użytkownika przez pierwsze 15 minut spotkania online projektant ma prawo zakończyć spotkanie)  i jednocześnie braku odwołania lub zmiany terminu spotkania zgodnie z pierwszym zdaniem tego ustępu, PR(L)ACOWNI przysługuje wynagrodzenie za gotowość do świadczenia Usługi, w wysokości 250 złotych. PR(L)ACOWNIA zwraca Użytkownikowi Cenę, pomniejszoną o ww. 250 złotych, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, przelewem na rachunek bankowy, z którego otrzymała płatność.

 

7. W przypadku Usług, których elementem jest spotkanie online z projektantem, jeśli realizacja spotkania nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie PR(L)ACOWNI, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowego terminu spotkania, zwracane jest 100% otrzymanej Ceny, w terminie 3 dni roboczych.

 

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawartej Umowy dokonuje się więc poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

 

V ZAPŁATA CENY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 

1. Możliwe aktualne metody płatności za Usługi objęte Umową oraz sposób i czas realizacji Usługi określone są na Stronie, w tym w chwili składania przez Użytkownika Zapytania.

 

2. Przyjęcie Usługi do Realizacji (zawarcie Umowy) może być uzależnione od dokonania przez Użytkownika przedpłaty. Brak dokonania płatności przed terminem wskazanym przez PR(L)ACOWNIĘ skutkować może nieprzyjęciem Usługi do realizacji (brak zawarcia Umowy).

 

3. Usługa jest świadczona w całości drogą elektroniczną, bez konieczności dostawy. Skorzystanie z Usługi wymaga spełnienia Wymogów Technicznych. Narzędzie do spotkania online jest wskazywane przez PR(L)ACOWNIĘ i korzystanie z niego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, nie wymaga też instalowania oprogramowania (połączenie z poziomu przeglądarki internetowej).

 

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane podane PR(L)ACOWNI w związku ze świadczeniem Usługi, w tym w szczególności za prawidłowe zwymiarowanie pomieszczeń oraz ich inwentaryzację. Podanie PR(L)ACOWNI błędnych lub niekompletnych informacji może powodować powstanie błędów w projekcie.

 

5. PR(L)ACOWNIA nie wyraża zgody na nagrywanie spotkań online ani rozpowszechnianie ew. nagrań. Wszelkie przekazywane Użytkownikowi materiały są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika.

 

6. PR(L)ACOWNIA jest uprawniona do wykorzystywania dla celów marketingowych efektów swojej pracy, w tym np. wizualizacje, jednak bez podawania danych Użytkownika. W przypadku przesłania zdjęć realizacji projektu, Użytkownik może wyrazić zgodę na ich publikację przez PR(L)ACOWNIĘ.

 

7. PR(L)ACOWNIA udziela użytkownikowi licencji do efektów świadczenia Usług (projekt, inne Utwory), w zakresie wynikającym z celu Usługi. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania Utworów, ale może je wykorzystywać w celach związanych z realizacją projektu/remontu.

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. PR(L)ACOWNIA nie jest zobowiązana do weryfikacji informacji podanych przez Użytkowników lub w związku ze świadczeniem Usług lub korzystaniem ze Strony.

 

2. PR(L)ACOWNIA nie udziela gwarancji prawidłowego działania oraz przydatności Strony.

 

3. W przypadku gdy połączenie z Projektantem na spotkanie online nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Użytkownika lub jeżeli w trakcie spotkania wystąpiły problemy techniczne z przyczyn niezależnych od Użytkownika, Strony uzgodnią inny termin spotkania online.

 

4. W przypadku otrzymania przez PR(L)ACOWNIĘ urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i żądania uniemożliwienia dostępu do tych danych, PR(L)ACOWNIA nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

5. Wzajemna odpowiedzialność Stron z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do wysokości Ceny, chyba że szkoda została wyrządzona przez Stronę umyślnie.

 

VII REKLAMACJE

 

1. Reklamacje w zakresie Umowy lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych powinny być przesyłane na przykład na adres pocztowy lub mailowy PR(L)ACOWNI.

 

2. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest podanie w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących reklamacji, w tym numeru lub innych informacji pozwalających na identyfikację Umowy, charakterystyki i daty wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły;

b. żądania Użytkownika, np.: obniżenie Ceny lub zwrot,

c. danych kontaktowych osoby składającej reklamację.

Brak spełnienia zaleceń wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie wpływa na skuteczność reklamacji, ale może utrudnić lub uniemożliwić jej pozytywne rozpatrzenie.

 

3. W przypadku reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych lub Usług, odpowiedź na reklamację udzielona zostanie przez PR(L)ACOWNIĘ niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, o ile inny zakres czasowy nie będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa lub właściwych regulacji.

 

VIII POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE

 

1. Korzystanie z pozasądowych środków rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe informacje służą celom informacyjnym i nie stanowią zobowiązania ze strony PR(L)ACOWNI do korzystania z nich. Oświadczenia PR(L)ACOWNI w tym zakresie są przekazywane przez PR(L)ACOWNIĘ w formie pisemnej lub poprzez inny trwały nośnik, dopiero w przypadku nierozwiązania sporu po zgłoszeniu reklamacji przez Konsumenta.

 

2. Przepisy regulujące pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązki przedsiębiorcy można znaleźć np. w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub w regulacjach dotyczących odpowiedniego podmiotu właściwego do rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dot. możliwości korzystania przez Konsumentów z tych metod rozwiązywania sporów, a także przepisów regulujących dostęp do tych procedur można znaleźć w urzędach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes UOKIK prowadzi otwarty rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

3. Konsument może wykorzystać między innymi następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania reklamacji i rozstrzygania sporów:

a. wniesienie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwracając się o rozwiązanie sporu;

b. wniesienie sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy, o której mowa w lit. a powyżej, zwracając się o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego;

c. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy nim a PR(L)ACOWNIĄ, do skorzystania z bezpłatnego wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta, lub organizacji obywatelskich, których statutowe działania obejmują ochronę konsumenta (na przykład Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d. złożenie skargi poprzez platformę ODR online http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest także źródłem informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów powstających pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami.

 

IX LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłączne prawa do znajdujących się lub stworzonych przez PR(L)ACOWNIĘ Utworów, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych czy wykorzystywanego oprogramowania przysługują odpowiednio PR(L)ACOWNI lub podmiotom, z którymi PR(L)ACOWNIA zawarła stosowne umowy. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Utworów bez ponoszenia opłat (innych niż Cena, jeśli Utwór jest wynikiem Usługi), ale tylko i wyłącznie dla użytku osobistego lub innego uzgodnionego przez Strony w formie dokumentowej i wyłącznie w celu właściwego korzystania ze Strony lub efektów świadczonych Usług, na całym świecie. Użytkowanie Utworów w jakikolwiek inny sposób jest dozwolone jedynie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody udzielonej przez podmiot upoważniony na piśmie lub w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.

 

2. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do:

a. odsprzedaży i komercyjnego użycia Utworów;

b. tłumaczenia, adaptowania, zmian w układzie graficznym bądź wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Utworów, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące prawo;

c. jakiejkolwiek formy pobierania lub kopiowania Utworów w celu osiągnięcia korzyści przez inny podmiot; lub

d. jakiegokolwiek wykorzystania narzędzi do wydobywania danych dotyczących PR(L)ACOWNI lub innych Użytkowników.

 

3. Użytkownik poprzez umieszczanie jakichkolwiek Utworów w ramach Strony lub przekazywanie ich PR(L)ACOWNI w innej formie (np. mailowo), w szczególności grafik, rzutów, zdjęć, komentarzy, opinii bądź komunikatów w obrębie Konta, udziela PR(L)ACOWNI niewyłącznej, bezpłatnej licencji w zakresie użytkowania, przechowywania, przekształcania, wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania tych Utworów, jak również licencję na publiczne odtwarzanie, publiczną prezentację, oraz rozpowszechnianie (zwłaszcza w Internecie) tych Utworów, na całym świecie, chyba że wyraźnie w formie dokumentowej zastrzeże inaczej. Te prawa obejmują sublicencję w zakresie uzasadnionym wykonywaniem Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług (włączając w to funkcjonowanie oraz rozwój Strony), jak również autoryzację na wykonywanie samodzielnie, lub poprzez podmioty trzecie, praw zależnych, i rozpowszechnianie Utworu w zmienionej formie. W zakresie, w jakim Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania licencji, do których odnosi się niniejszy ustęp, uzyskał on wymienione licencje dla PR(L)ACOWNI.

 

X DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez PR(L)ACOWNIĘ jako ich administratora. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies, dostępnych w ramach Strony.

XI PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez prawo, z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego prawa i poniższych postanowień Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od zawarcia Umowy (potwierdzenie przyjęcia Zapytania / Usługi do realizacji).

 

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając PR(L)ACOWNI oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na przykład na adres pocztowy lub mailowy PR(L)ACOWNI wskazany w Umowie lub na Stronie. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim PR(L)ACOWNIA przyjęła Zapytanie do realizacji, Zapytanie przestaje wiązać.

 

4. PR(L)ACOWNIA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

5. PR(L)ACOWNIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli PR(L)ACOWNIA wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PR(L)ACOWNIĘ utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi PR(L)ACOWNIA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których Cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi PR(L)ACOWNIA nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PR(L)ACOWNIĘ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XII WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta wysyłając odpowiednie oświadczenie w szczególności na adres pocztowy lub mailowy PR(L)ACOWNI wskazany w Słowniczku na wstępie Regulaminu, lub korzystając z ew. udostępnionej w tym celu funkcjonalności Konta.

 

2. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie i bez podania przyczyny, do wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacja z usługi), przez kliknięcie na link dezaktywacyjny w którymkolwiek z e-maili wysłanych do Użytkownika w ramach usługi Newsletter.

 

3. PR(L)ACOWNIA może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie IX Regulaminu, z zachowaniem 21-dniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na ważne przyczyny, rozumiane w szczególności jako:

a. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne, bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Usługodawcę z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem.

 

4. Niezależnie, biorąc pod uwagę szczególną troskę Usługodawcy w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika oraz ich przetwarzania przez racjonalny czas, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z efektem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Użytkownika w ramach Konta trwającej nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch lat.

5. Oświadczenie Usługodawcy w kwestiach wypowiedzenia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną, o której mowa w punkcie IX Regulaminu, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia lub odmówić dalszego dostępu do Strony (w całości lub w części), z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 

XIII ZMIANA REGULAMINU

 

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej ważnych przyczyn:

a. zmiany prawne, tj. zmiana prawa dotyczącego świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, lub zmiana w interpretacji powyższych przepisów przez wyroki sądowe, decyzje, zalecenia, bądź dyrektywy w ramach uprawnień odpowiednich urzędów lub organów;

b. zmiany technologiczne, tj. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych jedynie ze względu na kwestie techniczne, bądź technologiczne (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiany funkcjonalne, tj. zmiana w zakresie lub sposobie świadczenia Usług Elektronicznych, wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej, modyfikacja lub rezygnacja przez Usługodawcę z istniejącej funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem.

 

2. Usługodawca udostępni tekst jednolity zmienionego Regulaminu na Stronie oraz poprzez e-mail wysłany na adres Użytkownika.

 

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o zmianie (dokładna data zostanie wskazana w zawiadomieniu o zmianie). Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w tym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi Elektroniczne, które już zostały wyświadczone Użytkownikowi przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu oraz na zawarte Umowy.

 

XIV UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia dotyczą jedynie Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Ten punkt Regulaminu nie dotyczy jednak również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 odnoszących się również do tych osób (do tych osób odnosi się również punkt XI Regulaminu, tj. prawo odstąpienia od umowy).

 

2. W wypadku składania Zapytania, niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. Brak wskazania numeru NIP na etapie składania Zapytania skutkuje brakiem możliwości wystawienia przez PR(L)ACOWNIĘ faktury VAT, zgodnie z treścią art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

3. Użytkownik upoważnia PR(L)ACOWNIĘ do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej.

 

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność PR(L)ACOWNI z tytułu rękojmi za Usługę zostaje wyłączona.

 

5. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, lub jakąkolwiek umowę licencyjną opisaną w punkcie IX ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny przez przesłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie.

 

6. PR(L)ACOWNIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to utratę zysku, o ile szkoda nie została przez niego spowodowana umyślnie. W każdym przypadku ustalenia zakresu odpowiedzialności PR(L)ACOWNI, bez względu na jej podstawę prawną, zostaje ograniczona do maksymalnej łącznej kwoty 500 PLN.

 

7. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miasta Warszawa.

 

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie od 27 stycznia 2024 roku.

 

2. Umowy zawierane przez PR(L)ACOWNIĘ są zawierane w języku polskim.

 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa (wybór prawa polskiego w związku z niniejszym Regulaminem nie pozbawia Użytkownika ochrony gwarantowanej mu przepisami, które nie mogą zostać wyłączone).

 

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie, także w formacie PDF do pobrania.

 

Załącznik nr 1 - Przykład formularza odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

[dane PR(L)ACOWNI]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

 Adres konsumenta (-ów)

 

 Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page